HƯỚNG DẪN TÍNH NĂNG THỂ TRẠNG

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


I. Điều kiện:
- Hoàn thành chuỗi Q gia nhập Thanh Hải.
II. Hướng dẫn:
- Người chơi đến Bồng Lai Đảo gặp NPC Bạch Linh (255 -24)


a , Bí Dược Trường Sinh Quả Lộ (Nữ) và Thái Bao Dịch Cân Hoàn (Nam)
- Đối thoại với NPC để vào giao diện chế bí dược hoặc vào phím tắt C giao diện nhân vật


- Chi tiết nguyên liệu chế tạo:


Trường Sinh Quả Lộ (Nữ)

. Lạc Thần Hoa x30
. Ninh Tịnh Thảo x30
. Ô Linh Vạn Niên Tầm x30
. Bạch Chỉ x18
. Ích Mẫu Thảo x18
. Hoa Hồng x3


Sau khi sử dụng

Thái Bao Dịch Cân Hoàng(Nam)


. Long Nha Thảo x30
. Phong Lưu Quả x30
. Xích Luyện Vạn Niên Tầm x30
. Cửu Lý Hương x19
. Thảo Quế Hương
. Cúc Vạn Thọ x3


Sau khi sử dụng


- Sau khi cải lão hoàn đồng thành công, người chơi muốn quay trở lại hình dạng ban đầu có thể sử đạo cụ Hồi Thiên Đan được bán tại Trân Các


b, Bí dược thuộc tính:- Cửu U Tán: Dùng xong mỗi 2s hồi phục 20 Nội Lực, duy trì 3 phút, không thể xếp chồng.
Cửu U Tán = Ninh Tinh Thảo x10 + Ngải Thảo x30 + Đoạn Trường Hoa x30


- Tử Linh Đan: Dùng xong Lực Tay +45, duy trì 1h, không thể xếp chồng.
Tử Linh Đan = Ô Linh Vạn Niên Tầm x10 + Độc Nhất Vị x30 + Xương Bò x30

- Phong Thực Lộ: Dùng xong Nội Tức +45, duy trì 1h, không thể xếp chồng.
Phong Thực Lộ = Long Nha Thảo x10 + Đoạn Trường Hoa x30 + Sơn Dược x30

- Luyện Tinh Hoàn: Dùng xong Thân Pháp +45, duy trì 1h, không thể xếp chồng.
Luyện Tinh Hoàn = Phong Lưu Quả x10 + Khổ Tình Hoa x30 + Độc Nhất Vị x30

- Minh Phách Tán: Dùng xong Thể Phách +45, duy trì 1h, không thể xếp chồng.
Minh Phách Tán = Xích Luyện Vạn Niên Tầm x10 + Khổ Tình Hoa x30 + Xương Bò x30


- Bách Linh Đan: Dùng xong Canh Khí +45, duy trì 1h, không thể xếp chồng.
Bách Linh Đan = Lạc Thần Hoa x10 + Độc Nhất Vị x30 + Sơn Dược x30

c, Nguyên Liệu:
- Nguyên liệu mọc chủ yếu tại Bồng Lai Đảo, Vô Cực Đảo, Hiệp Khách Đảo. Người chơi có thể xác định vị trí từng loại cây trên bảng đồ bằng cách chọn vào tab Vật Thu Thập sẽ hiện vị trí trên bảng đồ.
- Thông qua làm Q trên đảo có tỷ lệ nhận được nguyên liệu.
- Đổi trực tiếp tại NPC Phan Thiên Vũ(330 -80) ở Bồng Lai Đảo


- Để hái được dược liệu, người chơi cần có Danh Tuấn Giang Hồ.

d, Ngoại trang và PVC chuyên thuộc:
- Sau khi cải lão hoàn đồng thành công sẽ tạm thời không thể sử dụng được các loại ngoại trang danh phận cũng như PVC quần áo hiện tại mà phải sử dụng loại dành riêng cho tính năng này.

PVC dành cho người chơi cải lão hoàn đồng


- Người chơi hiện thuộc Bát Phái, Thế Lực, Ẩn Thế sau khi cải lão hoàn đồng để nhận ngoại trang danh phận đến NPC Kim Ngọc(450 1042) map Yên Vũ Trang nhận Q.- Tiếp tục đến Bồng Lai Đảo gặp NPC Bạch Linh (255 -24) hoàn thành Q.
- Sau khi hoàn thành Q, người chơi vào phím tắt U-> giang hồ -> loại giang hồ để nhận ngoại trang danh phận của phái.