Cho mình hỏi cách chế tử hà tiêu nhiệm vụ thiết tượng với mình chế mãi mà chả ra, đã thử mọi loại sách, mua nguyên liệu tốn bạc quá mà chế mãi chả ra, ai giúp mình với. Mình cảm ơn nhiều.